LSRS-III edycja

              
Miło nam poinformować, że nasza szkoła bierze  udział w kolejnej edycji projektu unijnego „Lubuska Szkoła Równych Szans - III edycja”. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze natomiast partnerem Gmina Wschowa. W tegorocznej edycji w  projekcie bierze udział 10 szkół z województwa lubuskiego z Gmin Stare Kurowo i Zwierzyn, Drezdenko,Strzelce Krajeńskie, Powiat Strzelecko - Drezdencki i Miasta i Gminy Wschowa . Realizacja projektu podobnie jak w poprzednich edycjach ma na celu wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, w  szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Projekt rozpoczął się z pewnym opóźnieniem w maju 2011 roku  i potrwa do grudnia  2012 r. Budżet projektu realizowanego w szkole opiewa na kwotę 237 230 PLN.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu www.lubuska-szkola.org.
                                                                 
 Informacje o projekcie:
Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki,                                                                                                 
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,                                                                                    
 Działanie : 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,      
Poddziałałanie : 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Lider projektu:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - największa polska organizacja pozarządowa, która prowadzi regularne działania wspierające rozwój demokracji i  samorządności lokalnej. Obecnie Fundacja dysponuje siecią 16 regionalnych ośrodków z filiami, 4 Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej i Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej.
W roku szkolnym 2010/2011 Szkoła Podstawowa w Konradowie po raz trzecci przystąpiła do realizacji projektu tej Fundacji pod nazwą „Lubuska Szkoła Równych szans III edycja”
GŁÓWNE  ZAŁOŻENIA  PROJEKTU
1. Realizacja działań ukierunkowanych na wyrównywanie braków edukacyjnych z zakresu umiejętności matematycznych oraz językowych w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych.
2. Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych , pobudzających aktywność uczniów i rozwijających uzdolnienia                                                       
Ø       Zajęcia kształtujące umiejętność posługiwania się językiem niemieckim                                    
Ø       Zajęcia wspomagające z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.
Ø       Zajęcia dla uczniów zdolnych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.                                                              
Ø       Zajęcia wspomagające z  przedmiotów humanistycznych.
Ø       Zajęcia dla uczniów zdolnych z  przedmiotów humanistycznych.
Ø       Zajęcia komputerowe ,
Ø       Zajęcia logopedyczne,
Ø       Zajęcia wakacyjne sportowe i artystyczne : " W zdrowym ciele zdrowy duch"
 
3. Organizacja odwozów z zajęć dla dzieci z Kandlewa i odległej części Konraadowa objętych projektem.
4. Organizacja wycieczek edukacyjnych .
5. Zakup sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji zajęć.
6. Zakup materiałów do wykorzystania podczas zajęć .
7.Zorganizowanie wyżywienia dla uczestników projektu w ramach zajęć pozalekcyjnych jako posiłku regeneracyjnego .