LSRS - II edycja

   

 Szkoła Podstawowa w Konradowie bierze udział w projekcie

„Lubuska Szkoła Równych Szans - II edycja”.

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

Realizacja projektu ma na celu wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, w  szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Projekt rozpoczął się w październiku 2009 roku i potrwa do września 2010 roku

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Więcej informacji na stronie Lidera Projektu www.lubuska-szkola.org

 

W ramach projektu realizowane sa zajęcia pozalekcyjne:

  • zajęcia z języka niemieckiego dla klas IV-VI
  • zajęcia informatyczne
  • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klas I-III (polonistyczne i matematyczno-przyrodnicze)
  • zajęcia przyrodniczo - matematyczne dla klas IV-VI
  • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV-VI

 


 

                                                          

"Lubuska Szkoła Równych Szans - II edycja"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 


Zajęcia z języka niemieckiego dla klas IV-VI

 

 

 

 

 

  Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klas I-III (polonistyczne i matematyczno - przyrodnicze)

Podczas tych zajęć uczniowie mają możliwość doskonalenia kompetencji polonistycznych, matematycznych i przyrodniczych. Nauczyciele oprócz ciekawych metod i form pracy stosują różnorodne pomoce dydaktyczne, takie jak: loteryjki matematyczne, mini- rebusy, karty matematyczne, gry edukacyjne, liczmany i mapy, które ułatwiają dzieciom pogłębianie i utrwalanie wiedzy, a także rozwijanie pamięci i logicznego myślenia. Poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy utrwalane są zasady ortografii, doskonalona jest technika czytania ze zrozumieniem oraz umiejętność układania i pisania kilkuzdaniowych wypowiedzi na różne tematy. Umiejętności matematyczne rozwijane są poprzez: systematyczne rozwiązywanie zadań tekstowych o różnym stopniu trudności, dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, 100, i 1000, utrwalanie tabliczki mnożenia i dzielenia oraz wiadomości i umiejętności praktycznych. Na zajęciach wykorzystywane są karty pracy i testy mające na celu ocenę postępów uczniów.

 

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klas IV-VI (język polski)

W ramach tych zajęć uczniowie doskonalą podstawowe umiejętności językowe. Wyrabiają sprawność tworzenia własnych tekstów, komunikowania się w różnych okolicznościach. Kształtują rozumienie literatury na poziomie dosłownym i przenośnym. Ponadto utrwalają wiedzę zdobytą na lekcjach oraz podwyższają swoje kompetencje z zakresu nauki języka polskiego.

 

 

 Zajęcia matematyczno - przyrodnicze dla klas IV-VI

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

Uczniowie klas 4,5 i 6 mają możliwość udziału w zajęciach przyrodniczo-matematycznych. W czasie tych spotkań dzieci utrwalają swoje umiejętności matematyczne, przygotowują się do konkursów, doskonalą wiedzę przyrodniczą. Na zajęciach korzystają z licznych ciekawych pomocy naukowych, wykonują proste doświadczenia, prowadzą obserwacje przyrodnicze. Dzieci chętnie pracują na zajęciach, rozwijają więzi koleżeńskie, pomagają sobie wzajemnie.

 

 

Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu poświęcone są rozszerzeniu wiedzy dzieci i młodzieży o języku niemieckim i państwach niemieckojęzycznych. Uczniowie podczas licznych zabaw wzbogacają swoje słownictwo, które pozwoli im się odnaleźć w typowych sytuacjach komunikacyjnych, tj.  w restauracji, sklepie, podczas rozmowy z rówieśnikami. Celem tych zajęć jest również pomoc uczniom, którym nauka języka niemieckiego sprawia trudności. Nauczyciel ma możliwość podejścia do każdego bardziej indywidualnie w zależności od stopnia zaawansowania umiejętności językowych.

 Realizacja projektu została zakończona w lipcu. W miesiącach maju i zczerwcu uczniowie brali udział w różnych wycieczkach, o czym szczegółowo, ze zdjęciami w AKTUALNOŚCIACH.